wget -N --no-check-certificate "https://github.000060000.xyz/tcpx.sh" && chmod +x tcpx.sh && ./tcpx.sh

备用:wget -N --no-check-certificate "https://sz41.net/tcpx.sh" && chmod +x tcpx.sh && ./tcpx.sh

特别注意,centos7版本要先运行 grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

如果是甲骨文服务器EFI引导系统就运行:grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg

Last modification:September 4th, 2021 at 02:31 am
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏